Beleidsdoelstellingen 2020-2025

Op deze pagina geven we jullie meer duiding bij de beleidsdoelstelling 2020 - 2025. Mocht je nog vragen hebben, raadpleeg dan onze FAQ-afdeling of stel ze ons rechtstreeks via mail.

Investeringen_edited.jpg

Investeringen en besparingen

Wim Dries

Op 14 oktober 2018 kreeg CD&V Genk van u het vertrouwen om onze stad verder te besturen. We nemen dit vertrouwen graag aan. De afgelopen maanden hebben we het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 voor onze stad gerealiseerd. Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes die we in Genk maken de komende 5 jaar, en de financiering daarvan. 

Het is een beleidsplan geworden waarin we vooral willen investeren in de toekomst van alle Genkenaren. Zo voorzien we meer dan 140 miljoen euro om te investeren in de wijken, in mobiliteit, in veiligheid en in samenleven. 

Koken kost geld. Om de investeringen te kunnen realiseren moet de balans van uitgaven en inkomsten in evenwicht zijn. De voorbije jaren werd onze stad geconfronteerd met teruglopende inkomsten, een tendens waarmee alle lokale besturen te maken hebben. In Genk kregen wij een aantal tegenslagen er bovenop die een grote impact hebben: de sluitingen van Ford Genk en de centrale van Langerlo zijn zware financiële tegenslagen die invloed hebben op onze begroting. 

“We beseffen dat we inspanningen vragen van de Genkenaren, keuzes die zich overal in Vlaanderen opdringen.”

Dat betekent dat we heel wat moeten bezuinigen. Stad Genk neemt zijn verantwoordelijkheid en engageert zich om €7,5 miljoen per jaar te besparen, onder andere door medewerkers van stad Genk die op pensioen gaan niet allemaal te vervangen. We zetten ook een aantal projecten stop of voorzien minder geld voor een aantal andere projecten. Zo verlagen we bijvoorbeeld de toelage van Gigos, die we wel compenseren door de samenwerking inhoudelijk te versterken, en de toelage aan het ZOG, dat hogere Vlaamse subsidies zal ontvangen en voor wie er uiteindelijk geen impact zal zijn.

Maar ook de inkomsten moeten versterkt worden. We vragen een evenwichtige inspanning van alle Genkenaren en van de bedrijven. Deze laatste zullen jaarlijks ruim vier miljoen euro extra bijdragen. Tegelijk zorgen we ervoor dat nieuwe vestigingen, bedrijven die investeren in groene energie, in innovatietrajecten of die willen groeien in oppervlakte en tewerkstelling, een duwtje in de rug krijgen. 

Van de Genkenaren vragen we ook een inspanning door een beperkte belastingverhoging, het optrekken van een aantal tarieven van onze diensten, en via een hogere afvalfactuur. 

“Als centrumstad hebben we het op één na laagste tarief en ook in Limburg scoren we goed.”

Aan de opcentiemen op de onroerende voorheffing raken we niet. Als centrumstad hebben we het op één na laagste tarief en ook in Limburg scoren we goed. We doen een beperkte inhaalbeweging op de personenbelasting, dat we met een half procent optrekken tot 7,5%. We blijven laag in Limburg en de op één na laagste van de centrumsteden. Concreet betekent dit (geen rekening houdend met aftrekposten in de belasting):

  • Dat een modaal tweeverdienersgezin met twee kinderen jaarlijks maximaal €47 per jaar extra betaalt;

  • Dat een alleenstaande met een lage uitkering of pensioen maximaal €10 extra zal betalen;

  • Dat een werkende alleenstaande met een kind gemiddeld €38 extra zal betalen.

Een aantal tarieven van onze diensten zijn ook aan herziening toe omdat ze vandaag heel erg laag zijn, bijvoorbeeld voor het zwembad of de bibliotheek. 

Tenslotte trekken we in Genk voluit de kaart van “de vervuiler betaalt”. Concreet gaat de afvalfactuur voor gezinnen stijgen van €35 naar €76,33 per jaar. Vanaf 2022 willen we instappen in een nieuw systeem voor vuilnisophaling, Optimo, waarbij meerdere soorten afval in één keer zal kunnen opgehaald worden. Daardoor zal de kostprijs zakken tot €66,33 per jaar. 

We beseffen dat we inspanningen vragen van de Genkenaren, keuzes die zich overal in Vlaanderen opdringen. CD&V Genk is ervan overtuigd dat met deze gezonde financiële basis, met de besparingen en lichtjes stijgende inkomsten, we verder kunnen bouwen aan een stad waar het aangenaam leven is. Een stad met een toekomst voor ons allemaal, maar in het bijzonder voor onze kinderen. Daar gaan we voor! 

Veiligheid.jpg

Nadruk op méér veiligheid

Wim Dries

Veiligheid is een prioriteit voor CD&V Genk. Dat kon je terugvinden in ons verkiezingsprogramma. Sterker nog, we hebben het nu ook vertaald in ons beleidsplan voor de stad, de komende vijf jaar. In eerste instantie zorgen we voor meer blauw op straat. De politiezone CARMA zal meer middelen krijgen om extra mensen aan te nemen. Dat zal hen ook toelaten om zich meer te kunnen specialiseren en zo alle vormen van criminaliteit beter te kunnen aanpakken.

Een tweede belangrijke focus: snelheidsovertredingen. U spreekt mij er dagelijks over aan: in onze wijken, op onze wegen wordt er te snel wordt gereden. De Vlaamse overheid voorziet dat wij als stad vanaf nu ook zelf snelheidsovertredingen kunnen aanpakken. Dat gaan we doen met trajectcontroles op wegen waar 30km/u of 50km/u mag gereden worden. We brengen op deze manier de snelheid naar beneden om ervoor te zorgen dat alle Genkenaren zich veiliger voelen op straat.

“We voorzien meer blauw op straat. We brengen de snelheid in onze stad naar beneden, en pakken slingervuil aan”.

Ook slingervuil blijft een prioriteit. We verdubbelen de inzet van onze controleurs op zwerfafval, we voorzien bijkomende vaste en mobiele camera’s. Op die manier willen we onze stad proper maken en ervoor zorgen dat het slingervuil verdwijnt van onze straten en in onze parken.

Samenleven_edited.jpg

Samenleven, armoede en duurzaamheid

Wim Dries

In het verkiezingsprogramma van CD&V Genk kon je lezen dat wij drie belangrijke pijlers naar voor schuiven: samenleven, armoede en duurzaamheid. In het meerjarenbeleidsplan van stad Genk kiezen we uitdrukkelijk om op die elementen in te zetten. Dit zijn elementen die we als stadsbestuur niet alleen kunnen realiseren. We hebben alle Genkenaren nodig om ons te helpen, want armoede, dat wil iedereen oplossen.

Armoede bestrijden we door te investeren in verschillende domeinen. We willen de kansarmoede in Genk, die vandaag 27% bedraagt, laten dalen naar het gemiddelde van de centrumsteden: 21%. Kansarmoede moet dalen in onze stad!

Genk is een samenleving die bijzonder complex is, en ook zeer boeiend. In Genk leven we samen in diversiteit. Het maakt niet uit: vrouw of man, jong of oud, van welke afkomst je bent. We zijn allemaal Genkenaren. We zullen nog harder inzetten om de verbinding in onze stad ook effectief te maken. 

Er zijn wat spanningen in onze samenleving. Daar zijn we ons van bewust. En het gaat niet altijd even makkelijk. Maar wanneer ik door Genk wandel ben ik fier. Ik zie veel goede dingen gebeuren. Ik ben ervan overtuigd dat we met de verenigingen, met alle Genkenaren en de bedrijven echt kunnen verbinden. Daar gaan we voor!

“Als we armoede aanpakken, in een samenleving waar iedereen zich thuis voelt, en we doen dat met de nodige duurzaamheid, dan is Genk in 2050 nog steeds die prachtige stad om in te wonen.”

Tenslotte zetten we met CD&V Genk in op duurzaamheid in onze stad. Duurzaam stad maken is een antwoord bieden op hoe we een toekomst aan alle kinderen in Genk kunnen geven. Hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen later nog natuur hebben? Dat onze kinderen op een fijne manier in onze stad kunnen leven? Dat vergt inspanningen. We willen ondermeer de productie van hernieuwbare energie verhogen: “iedereen producent”. We zetten in op een betere infiltratie van het regenwater in onze bodem door wat minder te verharden en het versterken van het mooie groen in onze stad.

Als we armoede aanpakken, in een samenleving waar iedereen zich thuis voelt en met aandacht voor de nodige duurzaamheid, dan is Genk in 2050 nog steeds die prachtige stad om in te wonen.

CDV_diversiteit.jpg

Genk omarmt zijn superdiversiteit

Anniek Nagels

Genk is een superdiverse stad. Bij CD&V Genk willen we die superdiversiteit omarmen als een troef voor de toekomst. We vragen van Genkenaren om deze positieve instelling te behouden en te versterken in een samenleving waar we met zoveel identiteiten en culturen samen stad maken.

Het ambtenarenkorps van de stad Genk moet een afspiegeling zijn van de Genkse samenleving.

“Vanuit CD&V Genk zetten we in op wat ons verbindt en niet op wat ons onderscheidt.”

We willen dat medewerkers onze stad nog meer gaan verkennen en met bewoners in dialoog gaan. We willen dat de diversiteit van onderuit verder groeit. We zorgen dat er plaats is voor een holebi- en transgenderbeleid. We maken werk van een beleid dat ervoor zorgt dat vrouwen makkelijker een plaats op de arbeidsmarkt krijgen, want ook daar liggen uitdagingen. We investeren in praktijktoetsen om discriminatie op de arbeidsmarkt en woonmarkt tegen te gaan. Genk is een plek waar iedereen zich thuis moet voelen.

Vanuit CD&V Genk zetten we in op wat ons verbindt en niet op wat ons onderscheidt.

Vrijwilligers_edited.jpg

Het verenigingsleven en de vrijwilligers

Anniek Nagels

CD&V Genk vindt het verenigingsleven heel belangrijk. Daarom geven we hen een centrale plaats in ons beleid voor de komende jaren. Verenigingen zorgen voor de “verzoeting” van onze samenleving. In tijden van besparingen kiezen we ervoor om niet te beknibbelen op hun werkingssubsidies noch hun infrastructuursubsidies. Meer nog, bij CD&V Genk vinden we het heel belangrijk om de adviesraden op de voet te volgen, niet om hen te beknotten, maar om de vinger aan de pols te houden van het verenigingsleven in onze stad. We brengen die verschillende adviesraden samen in onze lokale Vrijetijdsraad om hen nog meer te verbinden en naar oplossingen te zoeken.

“Verenigingen zorgen voor de “verzoeting” van onze samenleving. In tijden van besparingen kiezen we ervoor om niet te beknibbelen op hun subsidies.”

Daarnaast zijn er ook de vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. We investeren in een fysiek en een digitaal vrijwilligersloket en -databank. Mensen zijn op zoek naar een nuttige vrijetijdsbesteding. Het loket kan mensen helpen in de zoektocht naar een vrijwilligersbaan en in alles wat je moet weten om aan de slag te gaan. We zorgen voor oplossingen op maat en, heel belangrijk, we zetten geregeld onze talrijke vrijwilligers in Genk in de bloemetjes.

Talentontwikkeling.jpg

Talentontwikkeling in onze stad

Anniek Nagels

Talentontwikkeling is een heel belangrijke pijler voor CD&V Genk in het beleidsplan. Dat begint met het versterken van de taalvaardigheid, zeker van het Nederlands. Via de zomerschool willen we ervoor zorgen dat het Nederlands bij anderstalige nieuwkomers in onze stad niet verwatert in de vakantie. 

We zetten ook in op talentcoaches. Zij gaan in gezinnen met vijfjarigen aan de slag om hun talenten te ontdekken en verder te ontplooien.

We bouwen een nieuwe academie in Genk! Deze academie zal muziek, dans, beeldende kunst en media huisvesten en zal plaats bieden aan 3.000 leerlingen. We hebben al enkele mogelijke locaties op het oog en hakken binnenkort de knoop door.

“Ieder Genks kind heeft een talent, en dat moet ontwikkeld worden.”

We weten dat 20% van onze leerlingen aan het secundair onderwijs in onze stad afstudeert zonder een diploma. Een diploma is nog steeds de beste garantie om werk te vinden. Bij CD&V Genk vinden we dat we dit niet mogen laten gebeuren. We gaan aan de slag met jongerencoaches van GIGOS. GIGOS is de vzw die instaat voor het jeugdwelzijnswerk in onze stad. De coaches moeten de kloof dichten tussen het onderwijs, het gezin en de jongeren. We zetten ook in op langdurige trajectbegeleiding voor jongeren die het moeilijk hebben in het onderwijs.

Tot slot willen we ook ouders versterken in hun opvoedingsrol. Ieder Genks kind heeft een talent,
en dat moet ontwikkeld worden.

Schermafbeelding 2019-12-01 om 15.28_edi

Vrijetijds- en belevingsaanbod

Kathleen Parthoens

De Genkenaar is heel tevreden over het belevingsaanbod. We merken ook dat de tevredenheid nog verder stijgt. Op vlak van sport echter stellen we vast dat slechts 40% van de Genkenaren de bewegingsnorm haalt. Als CD&V-Genk vinden we het belangrijk dat we inzetten op sport en cultuur. Deze twee pijlers bepalen mee de persoonlijkheid van mensen. We geloven dat een gezonde geest in een gezond lichaam de basis vormt voor een gezonde samenleving.

“Ons doel is om meer mensen bewust aan het bewegen te brengen.” 

We stellen met CD&V Genk als doel om meer mensen bewust aan het bewegen te brengen. Daar hebben we concrete actiepunten voor gedefinieerd in ons meerjarenbeleidsplan. We werken heel specifieke promotieprogramma’s uit om het sportaanbod nog beter kenbaar te maken aan de Genkenaren. Tegelijkertijd vergroten we ons aanbod om zoveel mogelijk mensen hun gading te laten vinden. Op deze manier hopen we dat de mensen duurzaam aan het sporten gaan, en liefst levenslang als dat kan.  

Een manier om dat te bereiken is inzetten op onze kinderen. Net zoals we Nederlands spreken vanaf nul jaar vanzelfsprekend vinden, vinden we het bij CD&V Genk evident dat jongeren van kindsbeen af sporten en hun talenten ontwikkelen.

Schermafbeelding 2019-12-01 om 15.37_edi

Een performant mens,- en marktgerichte stad

Kathleen Parthoens

Als Christendemocratische partij vinden wij dat Genk een stad op mensenmaat moet zijn. Een stad die zich 100% inzet voor de tevredenheid van zijn inwoners. Eén van de prioriteiten hierin is het aanbieden van een goede dienstverlening. 

Het verleden wijst uit dat de Genkenaar tevreden is hierover, maar we zijn er ook van overtuigd dat we nóg beter kunnen en moeten doen. Onze inwoners horen steeds centraal te staan. Om deze doelstelling te bereiken willen we inzetten op menselijk kapitaal. Zo gaan we intensiever kijken hoe we onze werknemers, die zich dagelijks inzetten voor een beter en mooier Genk, sterker kunnen laten functioneren in functie van hun talenten en hun welzijn. We zijn ervan overtuigd dat mensen die zich goed voelen in hun vel, hun job met nog meer begeestering zullen uitvoeren. En dat straalt natuurlijk af op iedereen in de nabije omgeving.

Genk, een stad die medewerkers en inwoners wil begeesteren.”

CD&V Genk beschouwt de diversiteit van onze Genkse samenleving als een enorme meerwaarde. We willen dat deze verhoudingen zich ook afspiegelen in het personeelsbestand van de stad Genk. Wij zijn ongetwijfeld op de goede weg maar ook hier willen we nog verder in gaan. Omdat wij geloven dat iedereen kansen verdient voor welke job dan ook, ongeacht de herkomst, geaardheid of religie.

Onze visie is dat de stad bij het nemen van de beslissingen vertrekt vanuit de positieve gevolgen voor haar inwoners. Op deze manier willen we iedereen begeesteren en aanzetten tot initiatief. Als CD&V beseffen we zeer goed dat wij zelf niet de waarheid in pacht hebben. Wij staan meer dan ooit open voor jullie mening en zijn vragende partij om Genk naar een hoger niveau te tillen. Ook dat is een deel van een goede dienstverlening en maken we Genk niet enkel aantrekkelijk bij haar inwoners, maar ook bij niet-Genkenaren.

Schermafbeelding 2019-12-01 om 15.48_edi

Duurzaam duurt het langst

Erhan Yilmaz

Vanuit CD&V vinden wij het belangrijk dat er een groot vrijetijds- en belevingsaanbod is in Genk.

De faciliteiten voor dit aanbod willen we verder ondersteunen en versterken, denk maar aan de  infrastructuurwerken en het technisch beheer van onze openbare gebouwen zoals C-mine, Thor-park, Labiomista en het SportinGenk-park. Op deze laatste site willen we het dak van ons stedelijk zwembad duurzaam gaan renoveren.

Er zijn ook veel verenigingen actief in Genk en deze zullen we blijven ondersteunen voor hun infrastructuur- en omgevingswerken. Ook de scholen krijgen de nodige aandacht. Denk aan de sporthal die we gaan bouwen in Sledderlo, dat kadert binnen ons programma LO 2020.

Afvalbeleid

We vinden het belangrijk om onze afvalberg te beperken. Wij willen inzetten op duurzame evenementen door gebruik te maken van afbreekbare borden en herbruikbare bekers. Tevens zullen we stadsbrede campagnes organiseren om de Genkse bevolking te sensibiliseren. Tot slot zullen we blijven inzetten op digitale technologieën om ons afvalbeleid te handhaven.

Attractief Genk

Genk heeft een grote aantrekkingskracht. Vanuit CD&V vinden we dit zeer belangrijk en willen we verder blijven investeren. Wij willen nog meer inzetten op duurzame energie en vergroening, de fietser nog meer ruimte geven en op termijn ons parkeerbeleid optimaliseren.

Schermafbeelding 2019-12-01 om 15.53_edi

Werk maken van de lokale economie

Toon Vandeurzen

Voor CD&V Genk zijn de lokale handelaars zeer belangrijk. Zij zorgen namelijk voor beleving, voor werkgelegenheid en voor welvaart in het algemeen. Daarom zal CD&V Genk erop toe zien dat er de komende zes jaar hard gewerkt wordt om hen nog meer te ondersteunen. 

We zullen werken aan een ambitieus, strategisch commercieel plan voor de hele stad.

Kijken we naar het stadscentrum, dan zal het gaan over het verfraaien van de openbare ruimte, het vergroenen van het stadscentrum en de zorg voor meer beleving voor alle shoppers.

Als we kijken naar de bovenlokale handelsstraten dan denken we natuurlijk ook aan de Vennestraat, de straat van de zintuigen. Deze straat zullen we blijven ondersteunen door het vernieuwen van het concept van Volle Bak Vennestraat.

“De lokale handelaars zorgen voor beleving, voorwerkgelegenheid en voor welvaart in het algemeen.”

Ook voor de Stalenstraat ligt er heel wat werk op de plank. De afgelopen jaren hebben we namelijk gewerkt aan een masterplan voor deze straat. Samen met de lokale handelaars zullen we de Stalenstraat de komende zes jaar transformeren tot de ‘Vallei der Werelden’.

En ook de Hoevenzavellaan mag niet vergeten worden. De komende legislatuur zullen we werken van een visie die de identiteit van deze straat meer tot uiting kan brengen.

Daarnaast zijn er nog onze lokale handelsstraten. Ook deze straten worden niet vergeten en kunnen blijven rekenen op de steun van het stadsbestuur.

Genk is een stad waar dat je heel gezellig kan eten, drinken, shoppen en kan beleven. Om dat ook duidelijk te maken aan mensen die niet in Genk wonen, zullen we de komende jaren werken aan een heuse promotiecampagne zodat niet-Genkenaren weet hoe aangenaam het vertoeven is in Genk.

Schermafbeelding 2019-12-01 om 15.57_edi

Voorrang aan de jeugd

Toon Vandeurzen

Voor CD&V-Genk is de Genkse jeugd zeer belangrijk. Ze is de toekomst, maar die toekomst begint vandaag.

Daarom nemen we de komende zes jaar heel wat maatregelen die ervoor zullen zorgen dat de jeugd zich ontwikkelt tot de Genkenaren van morgen.

Zo zullen we de Genkse jeugdverenigingen stevig blijven ondersteunen. Elk jaar voorzien we 120.000 euro om hen te ondersteunen in hun dagdagelijkse activiteiten. Maar ze moeten ook beschikken over goede infrastructuur. Hiervoor voorzien we jaarlijks 100.000 euro. We zullen hen helpen om hun vereniging meer toegankelijk te maken voor alle Genkenaren en om andere verenigingen te leren kennen.

Daarnaast zullen we ook werken aan persoonlijkheidsontwikkeling en attitudevorming bij onze Genkse jeugd. We zullen hen helpen om de overgang te maken van de schoolbanken naar de arbeidsmarkt en hen in contact laten komen met ondernemerschap en hen de ruimte te geven om zich creatief te ontwikkelen.

"Elk Genks kind heeft recht op een ruimte waar ze zichzelf kunnen zijn."

Maar de jeugd moet natuurlijk ook jeugd kunnen zijn. Daarom zullen we heel wat investeren in jeugdruimte. Voor de ouderen zal het jeugdhuis Pand en Rondpunt 26 een nieuwe centrale rol krijgen als ontmoetingscentrum waar ze kunnen uitgaan en nieuwe vrienden kunnen maken.

Maar ook voor de kleinsten moet er ruimte zijn om te spelen en te ravotten. Elk Genks kind heeft recht op een ruimte waar ze zichzelf kunnen zijn. Daarom investeren we de komende zes jaar,  elk jaar 150.000 euro in het Genks speelweefsel.

Tot slot willen we de jongeren stimuleren om zelf te organiseren, om zelf het heft in handen te nemen om hun dromen werkelijkheid te maken. Elke Genkse jongere met een goed idee, kan de komende zes jaar rekenen op financiële steun met behulp van het “DOEMA-project”.

Al deze maatregelen maken het duidelijk: CD&V Genk gaat voor de toekomst, CD&V Genk gaat voor de jeugd !

Schermafbeelding 2019-12-01 om 16.10_edi

Het stadscentrum is een wijk voor alle Genkenaren

Toon Vandeurzen

Uit onderzoek blijkt dat Genk is gegroeid als stedelijke omgeving. Die groei zie je vandaag vooral in de functies die werden uitgebouwd op de verschillende stadsites; denk maar aan C-Mine, het Thor-park, Labiomista, de welzijnscampus Portavida, de campus van het ZOL (Synapspark ) en het SportinGenk-park.

Als stad trokken we deze ontwikkelingen opgang, bouwden we activiteiten uit en steeds meer organisaties en ondernemingen kozen ervoor om zich hier te komen vestigen in Genk.

Steeds meer mensen uit een steeds ruimere omgeving maken vandaag de dag gebruik van het stedelijk aanbod dat we in Genk te bieden hebben. 

Het is nu dringend tijd dat het stadscentrum mee stapt in die evolutie.

Daarom kiezen ervoor om de komende zes jaar prioritaire aandacht te geven aan stadsontwikkeling als het gaat over het stadscentrum.

"Het stadscentrum wordt een bruisende omgeving"

We zullen het centrum versterken door een aantal zeer belangrijke ruimtelijke ingrepen: zoals de site Regina Mundi, zoals de stationsomgeving, zoals de verbinding met het molenvijver park en het evenementenplein, zoals de creatie van een onderscheidende verblijfssfeer in de shoppingzone, … . Maar ook door te kiezen voor nieuwe stadskerneconomie en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten in het stadscentrum, waardoor we van het centrum een bruisende omgeving maken.

Dat is waar we de komende zes jaar met het stadscentrum naar toe willen.

Want het stadscentrum is een wijk van alle Genkenaren!

Schermafbeelding 2019-12-01 om 16.21_edi

Duurzaam en innoverend wonen

Michael Dhoore

Kwaliteitsvol wonen, daar staat CD&V Genk voor. We zijn voortdurend op zoek naar innovatieve, duurzame oplossingen voor de uitdagingen op de woningmarkt. Hoe overtuigen we jonge gezinnen om zich in Genk te vestigen? Het project ‘In de Bres’ is een goed voorbeeld van zo’n innovatieve oplossing. De grond hoeven de kopers van een woning niet aan te kopen. Die huren ze. Daardoor ligt de maandelijkse kostprijs gevoelig lager en wordt het financieel haalbaar voor gezinnen om een woning te verwerven.

Schermafbeelding 2019-12-01 om 16.26_edi

Mobiliteit: aangenaam en duurzaam

Michael Dhoore

U kent mij. Ik ben een fervent fietser. Ik fiets niet enkel als ontspanning, maar gebruik #koningfiets ook om me functioneel te verplaatsen. Genk is een heel fietsbare stad. Dat ervaar ik dagelijks. We beschikken over zeer goede fietsinfrastructuur.

Maar het werk is zeker nog niet af! We zetten in op een veilige schoolomgeving. Fietskriebels krijg je mee van kinds af. Veilig met de fiets naar school is dus essentieel om Genkenaren op de fiets te krijgen. 

Het aanbod van de Mobitfiets blijven we ondersteunen. We blijven innovatief op zoek naar nieuwe vervoersmiddelen om meer mensen uit de auto te krijgen om zich duurzaam te verplaatsen. Wie weet gebruiken Genkenaren binnenkort de elektrische step in onze stad.

Ook het openbaar vervoer zal de volgende jaren wijzigingen ondergaan. CD&V Genk zet verder in op het optimaliseren van het openbaar vervoer.

Schermafbeelding 2019-12-01 om 16.30_edi

Armoedebestrijding

Ria Grondelaers

Armoedebestrijding is één van de speerpunten uit ons beleidsplan. CD&V Genk is begaan met het welzijn van iedereen, in het bijzonder van zij die het moeilijk hebben. Daarom voeren we de armoedetoets in. Bij elke beleidsbeslissing die we nemen, denken we na over de gevolgen van die maatregel of beslissing voor mensen in armoede. De armoedetoets zal de rode draad vormen in ons beleid de komende jaren. 

“Een armoedetoets als rode draad in ons beleid”

In onze aanpak houden we ons drie elementen voor ogen: samenwerken, samenwerken en samenwerken. Armoede aanpakken, dat doe je niet alleen. “It takes a whole city”: de maatschappelijk werkers van het OCMW, het hele hulpverleningsapparaat, de eerstelijnszorg, Vincentius, verenigingen, sportclubs, Campus O3 en de satellietkantoren. “Iedereen mee” wil zeggen “iedereen werkt mee”. We bundelen de krachten, brengen alle initiatieven samen en versterken elkaar. We zullen minstens elke jaar een sociaal forum organiseren waar we elkaar ontmoeten en de krachten bundelen in de strijd tegen armoede.

De experten Kinderrechten zijn onmisbaar in onze strijd tegen kinderarmoede. Dit zijn maatschappelijk werkers die kansarme gezinnen met kinderen opzoeken en ondersteunen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de geboorte van een kind. Zij kunnen helpen om de financiële slagkracht in deze gezinnen te verhogen en ervoor zorgen dat kinderen kunnen opgroeien in een omgeving waar het nodige comfort gewaarborgd blijft. Daar heeft elk Genks kind recht op! 

Zij zijn ook het aanspreekpunt in onze stad voor iedereen die met deze kinderen in contact komt: schooldirecties, juffen en meesters, huisartsen, leidinggevenden en begeleiders in het verenigingsleven.

Schermafbeelding 2019-12-01 om 16.34_edi

Bijzondere aandacht voor medioren en senioren

Ria Grondelaers

Genk vergrijst, zoals de meeste steden en gemeenten in Vlaanderen. Vandaag is één of vijf Genkenaren ouder dan 65 jaar. In de toekomst zal dit aantal enkel toenemen. Waardig ouder worden in onze stad is een speerpunt voor CD&V Genk. 

We blijven heel wat activiteiten organiseren voor medioren en senioren: informatiesessies en vormingsmomenten, maar centraal in het aanbod staan activiteiten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Eenzaamheid is een probleem van deze tijd. We willen mensen uit hun isolement halen. Mensen die vereenzaamd dreigen te raken sporen we op via netwerken in de wijken. We schakelen het bezoekteam en de medioren- en seniorenconsulenten in om het isolement te doorbreken. 

“Een zorgloket in elk dienstencentrum, waar Genkenaren dicht bij huis terecht kunnen voor hun zorgvragen.”

We installeren een zorgloket in elk dienstencentrum. Ouder worden brengt vaak een aantal zorgvragen met zich mee. Mensen weten niet altijd waar ze met deze vragen terecht kunnen, er bestaat immers zoveel bronnen van informatie. Het zorgloket is dicht bij huis, in de eigen wijk. Genkenaren kunnen er terecht met al hun vragen over dienstverlening, ondersteuning, hulpmiddelen enzovoort.

Schermafbeelding 2019-12-01 om 16.38_edi

Gezondheid en welzijn

Ria Grondelaers

Jouw gezondheid is en blijft een belangrijk thema voor CD&V Genk. We maken werk van een gezonde leefomgeving, gezonde voeding, beweging enzovoort. Ik licht er graag drie belangrijke acties uit die mee het verschil zullen maken.

"Genkse kinderen groeien op in een rookvrije omgeving."

We zetten in op de “generatie rookvrij”. Kinderen die vanaf nu geboren worden, moeten kunnen opgroeien in een rookvrije omgeving.

Ook de problematieken rond obesitas bij kinderen en jongeren krijgt onze volle aandacht. Met vele zorg- en welzijnspartners moeten we de negatieve cijfers keren. 

Tenslotte blijft het een taboe om te spreken over mentale weerbaarheid en mentale gezondheid. Dit taboe willen we doorbreken. Mensen moeten hier sneller over spreken met hun naasten en vertrouwenspersonen. Ze moeten sneller professionele hulp inroepen. Ook hier willen we de volgende vijf jaren rond werken.

Schermafbeelding 2019-12-01 om 16.42_edi

Portavida

Ria Grondelaers

Waar het oude Sint-Jansziekenhuis stond, rijst vandaag Portavida op. De site is nog in volle ontwikkeling. Langs de Weg naar As bouwen we de “Poort tot de Welzijnscampus”, een complex met een ondergrondse parkeergarage, 108 appartementen en een kantoorgebouw. Tegelijk staat een gebouw in de steigers waar heel wat welzijnsorganisaties onderdak zullen vinden. Vandaag werken hier 750 mensen, voornamelijk in de zorg- en welzijnssector. Als alle werken voltooid zijn, zal dit aantal oplopen tot meer dan 1.000 werknemers. 

"Uit de nauwe samenwerking tussen partners en organisaties op Portavida groeien innovatieve ideeën."

Portavida zal uitgroeien tot een mooie, groene omgeving, met mooie, functionele gebouwen en een rustgevende omgevingsaanleg. Deze combinatie staat garant voor aangename ontmoetingen tussen bewoners, bezoekers en werknemers, voor synergiën tussen zorg- en welzijnsorganisaties. 

Het Home, in de volksmond het gebouw op poten, zal de volgende jaren een nieuwe ontwikkeling krijgen. We starten de zoektocht naar een partner die vanuit dit unieke bouwwerk mee de visie van Portavida wil uitdragen.

We zijn als stadsbestuur heel fier over de huidige ontwikkelingen op Portavida. Partners en organisaties leven als goede buren samen. Maar vooral de manier van samenwerken tekent de kracht van deze site. Uit deze samenwerking groeien nieuwe en innovatieve ideeën, die alle Genkenaren ten goede komen.

Schermafbeelding 2019-12-01 om 17.11_edi

Slotwoord

Sara Roncada

Hetgeen hier beschreven staat is het resultaat van keuzes die gemaakt moesten worden.  Soms makkelijk, soms moeilijk en hard, vaak moedig en noodzakelijk. Maar steeds met de Genkenaar en onze stad als focus. Wij zijn van mening dat er in tijden van besparingen toch veel positieve elementen benoemd kunnen worden en dat er een goed doordacht en evenwichtig plan is afgeleverd. Hopelijk kunnen we jullie er de komende jaren ook van overtuigen en samen gaan voor een beter en mooier Genk.   

Genk, een duurzame en groene stad

Duurzaamheid is erg belangrijk voor CD&V Genk. Er werd dan ook geen aparte beleidsdoelstelling aan dit thema gewijd. Doorheen het volledige beleidsplan moet duurzaamheid de leidraad vormen. 

Genk, een leefbare, veilige en mobiele stad

Leefbaarheid en het verbeteren daarvan is een centraal gegeven in alle beleidsdomeinen. Hieronder vinden we veiligheid en mobiliteit, 2 belangrijke aspecten hiervan. Het beleidsplan schenkt hieraan dan ook de nodige aandacht.

Genk, een ondernemende en werkende stad

Vanuit CD&V Genk hechten we veel belang aan een ondernemend en actief Genk. Via diverse actieplannen zorgen we ervoor dat het aantal ondernemingen in onze stad groeit en de lokale handel en horeca wordt versterkt. We schenken veel aandacht aan het activeren van Genkse werklozen.

Genk, een zorgzame en harmonieuze stad

Armoede en samenleven zijn zeer belangrijke en grote uitdagingen in onze stad. Samenwerking hierrond vinden wij essentieel als partij. Daarom wordt er voor gekozen beide thema’s als horizontale beleidsdoelstelling in te schrijven in het beleidsplan. In alle beleidsdomeinen en -doelstellingen dienst eerst een armoedetoets te gebeuren. Er wordt steeds gekeken naar de elementen die ons allen verbinden in plaats van onderscheiden.  

Genk, een participatieve stad

Participatie en co-creatie dragen we binnen CD&V Genk hoog in het vaandel. In het meerjarenbeleidsplan en in de totstandkoming hiervan, wordt aandacht besteed aan burgerparticipatie. Er wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met inspraak van verenigingen, ondernemers, burgers, overlegorganen e.a.

Genk, een talentvolle stad

Als christendemocratische partij geloven we sterk in de talenten van alle Genkenaren. Deze veelzijdigheid is één van de elementen die onze stad zo boeiend maakt. We willen iedereen de kans geven deze talenten te ontplooien. Talentontwikkeling is voor ons een zeer belangrijke pijler in het beleidsplan en kunnen we regelmatig terugvinden. 

Genk, een woonstad

Wij vinden het al Genkse partij belangrijk dat mensen graag in onze stad wonen en hier blijven wonen. Er worden in het meerjarenbeleidsplan verschillende mogelijkheden aangereikt om kwaliteitsvol en betaalbaar wonen in Genk mogelijk te maken. Dat is voor ons immers een basisvoorwaarde voor het algemeen welzijn van iedereen.